top of page

Mentoring hours คืออะไร มีไว้ทำไม และต้องทำอย่างไร

หลายท่านอาจสงสัยว่าการ mentor คืออะไร และต้องมีลักษณะอย่างไรถึงจะเรียกว่า mentoring


https://www.facebook.com/icfcoachbangkokchapter/videos/547558829030009/

41 views0 comments

Recent Posts

See All

อยากโค้ชได้ในระดับ PCC ได้ในวันนี้ ต้องรู้ถึงสามด้านนี้ VDO 1/3 https://www.facebook.com/icfcoachbangkokchapter/videos/258727641652229/ VDO 2/3 https://www.facebook.com/icfcoachbangkokchapter/videos/4

bottom of page