top of page
shutterstock_1364085128.jpg
ICF_Bangkok_Horizontal_Blue.png

Continuing Coach Education

CCE การศึกษาของโค้ชที่ต่อเนื่อง

CCE

As part of a self-regulating industry, ICF is committed to professional coaches in providing consistent value to their clients. In order to maintain these professional standards, ICF’s position on Continuing Professional Development (CPD) keeps pace with industry expectations and emerging standards.


ส่วนหนึ่งของการเป็นอุตสาหกรรมที่กำกับดูแลตนเอง  ICFผูกพันต่อโค้ชวิชาชีพให้สามารถสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรักษามาตรฐานเชิงวิชาชีพเหล่านี้ ICF วางโครงการพัฒนาเชิงวิชาชีพที่ต่อเนื่อง หรือ CPD เพื่อรักษาอัตราเร่งให้ทันต่อความคาดหวังของอุตสาหกรรมรวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่

Continuing Coach Education (CCE) is part of CPD. It is intended for education organizations and institutions who are interested in having their training program accredited by the International Coaching Federation (ICF). CCE is considered professional development for coaches who are renewing their ICF Credential.

การศึกษาของโค้ชที่ต่อเนื่อง หรือ CCE คือส่วนหนึ่งของ CPD  โปรแกรมสำหรับองค์กรและสถาบันการศึกษาที่สนใจสร้างโปรแกรมฝึกอบรมโค้ชซึ่งได้รับการรับรองโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)  CCE ถูกวางให้เป็นการพัฒนาเชิงวิชาชีพสำหรับโค้ชที่ต้องการต่ออายุการได้รับการรับรอง
คุณวุฒิโดย ICF 

 

CCE units are awarded in two categories:
หน่วยกิตของ CCF ที่มอบให้แบ่งเป็น 2 หมวด

 • Core Competencies: Supplemental and continuing coach education that directly relates to or expands upon the ICF Core Competencies

 • สมรรถนะหลักต่าง ๆ การศึกษาของโค้ชส่วนเสริมซึ่งสัมพันธ์โดยตรงและขยายสมรรถนะหลักของ ICF
   

 • Resource Development: Education in skills that contribute to a coach’s professional development (e.g., personal development, coaching tools or assessments, business building, or other material that falls outside the ICF Core Competencies)

 •  การพัฒนาที่เป็นทรัพยากร การศึกษาเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมการพัมนาวิชาชีพของโค้ช (เช่น การพัฒนาตนเอง เครื่องมือหรือแบบประเมินต่าง ๆ ด้านการโค้ช  การเสริมสร้างธุรกิจ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องสมรรถนะหลักของ ICF

Continuing Professional Development (CPD)
การพัฒนาเชิงวิชาชีพที่ต่อเนื่อง

CS Orange wave.png

Find accredited CCE program
ค้นหาโปรแกรมที่มอบหน่วยกิต CCE ซึ่งได้รับการรับรองโดย ICF


Educations: Trainings and Skills Enhancement

การศึกษาอื่นๆ การฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ
 

ICF is also committed to providing opportunities for coaches to consistently develop and grow professionally through broad training and skills enhancement. Other educations include a variety of learning modalities that continually build the capacity of the coach through content exposure, to benefit his or her clients and the overall knowledge base. These focuses on the development of the coach’s competence with a wide range of rich opportunities for the support and development of a coach’s skill set. Various components of education include:

 • Additional coach-specific training

 • Professional development events

 • Coaching tools training


ICF ยังมุ่งมันมอบโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้โค้ชพัฒนาและเติบโตเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะที่หลากหลาย   การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งบางส่วนได้แก่ การเรียนรู้เฉพาะสาขาอันหลากหลายซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถของโค้ชโดยให้มีประสบการณ์เรียนรู้จากเนื้อหา เพื่อนำไปต่อกับการทำงานกับลูกค้าและเสริมสร้างฐานความรู้ในภาพใหญ่  การศึกษาอื่นเหล่านี้มุ่งความสนใจที่การพัฒนาสมรรถนะของโค้ชด้วยเนื้อหาที่กว้างขวางเพื่อสร้างโอกาสในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะของโค้ช  องค์ประกอบต่างๆ ของการศึกษาที่หลากหลาย ได้แก่

 • การฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับโค้ชเพิ่มเติม

 • กิจกรรมการพัฒนาเชิงวิชาชีพ

 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือการโค้ช

Many education activities are eligible for Continuing Coach Education (CCE) units coaches can apply toward renewal of an ICF Credential.

กิจกรรมการศึกษาหลายกิจกรรมที่สามารถได้รับหน่วยกิต  CCE ซึ่งโค้ชสามารถใช้ยื่นเพื่อขอต่ออายุการได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF

ICF Bangkok's Events with CCE
กิจกรรมโดย ICF Bangkok ที่มอบ CCE

ICF Professionals enjoy valuable virtual and face-to-face learning programs offerings. Some of our programs also plays critical role in supporting communities to flourish

ผู้ประกอบวิชาชีพ ICF เพลิดเพลินกับโปรแกรมการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบพบหน้า
บางกิจกรรมของเรายังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ชุมชนเติบโต

Other events or programs that provide CCEu
กิจกรรมหรือโปรแกรมอื่น ๆ  ที่มอบหน่วยกิต CCE

bottom of page