top of page
ICF_2020_AnnualReport-2.png
GCAS2022 - Thailand-1.png
GCAS2022 - Thailand-7.png

ICF Industry Researches

Equipped with market knowledge. Better decision.
ข้อมูลอุตสาหกรรมการโค้ช เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ICF Global Consumer Awareness Study
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้บริภาคที่มีต่อการโค้ชทั่วโลกโดย ICF

The ICF Global Coaching Awareness Study (GCAS) provides insights into consumers’ perceptions and motivations toward coaching. The study also provides geographical and demographic breakdowns that coaches can use to better understand consumers and market their coaching services accordingly.. 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้บริโภคที่มีต่อการโค้ชทั่วโลกโดย ICF (ICF Global Consumer Awareness Study - GCAS)  เป็นการศึกษาที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้และแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีต่อการโค้ช การศึกษาวิจัยยังให้ข้อมูลแยกตามภูมิประเทศและประชากรซึ่งโค้ชสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจลูกค้าและตลาดที่พวกเขาให้บริการอยู่

FAQ_yellow wave over white.png

The International Coaching Federation invests in industry research to demonstrate the highly effective nature of coaching. This allows the community of coaches to stand strong with fresh knowledge of industry trends to inform their daily decisions.

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติลงทุนกับการวิจัยอุตสาหกรรมเพื่อแสดงถึงธรรมชาติของการโค้ชที่มีประสิทธิผลสูง  การลงทุนนี้ทำให้สังคมโค้ชตั้งมั่นด้วยความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
การตัดสินใจของพวกเขาในแต่ละวัน

Industry researches allow coaches to separate fact from fiction, reach sharper conclusions
and ultimately make better decisions.

การศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมทำให้โค้ชสามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากเรื่องแต่ง ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
และสามารถตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้นในที่สุด

Access to 2022 Study
อ่านการศึกษาวิจัยปี 2022

Responding to
2019 GLOBAL CRISIS

COVID-19 and Coaching Industry Survey
การสำรวจเกี่ยวกับโควิด-19และอุตสาหกรรมการโค้ช

The first snapshot survey for COVID-19 and the Coaching Industry yielded more than 10,000 responses from 140 countries and territories. It provides a timely and accurate snapshot of how the early months of the COVID-19 pandemic impacted coaches and managers and leaders who use coaching skills.  ICF also commissioned with PricewaterhouseCoopers (PwC) researched to conduct a second COVID-19 and the Coaching Industry Survey. The survey’s purpose is to enable a side-by-side comparison of two snapshots: the coaching industry pre-pandemic and mid-pandemic to show how the coaching industry is faring during the pandemic and if coaches and managers and leaders using coaching skills feel the vaccine will make an impact.

การสำรวจเกี่ยวกับ COVID-19 และอุตสาหกรรมการโค้ชครั้งแรก มีผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 10,000 คนจาก 140 ประเทศและดินแดน การสำรวจให้ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันว่าในช่วงเดือนแรก ๆ ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อโค้ช หัวหน้างาน และผู้นำที่ใช้ทักษะการโค้ชอย่างไร  จากนั้น ICF ยังได้ร่วมกับไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ (PwC) ทำวิจัยเพื่อสำรวจร่วมกันเกี่ยวกับ COVID-19 ครั้งที่สอง  วัตถุประสงค์ของครั้งนี้เพื่อให้เปรียบเทียบระหว่างสองช่วงเวลาคือก่อนการแพร่ระบาดและช่วงกลางการแพร่ระบาดเพื่อแสดงให้ว่าอุตสาหกรรมการโค้ชเป็นอย่างไรในระหว่างการแพร่ระบาดและหากโค้ช หัวหน้างาน และผู้นำเห็นว่าวัคซีนจะให้ผลอย่างไร

Access to 2020 COVID-19 Study
อ่านการสำรวจเกี่ยวกับ COVID-19 ปี 2022
2019_GCSChamp_Horizontal_Color.png
ICF Global Coaching Study
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการโค้ชทั่วโลกโดย ICF

The ICF Global Coaching Study (GCS) quantifies the size and value of the coaching industry worldwide and by region. The study was designed to engage with as many coach practitioners and managers/leaders using coaching skills as possible to provide an up-to-date picture of the coaching profession and empower coaches to embrace the opportunities and meet the challenges ahead.

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการโค้ชทั่วโลกโดย ICF (ICF Global Coaching Study - GCS)  เป็นรายงานที่วัดขนาดและมูลค่าของอุตสาหกรรมการโค้ชทั่วโลกและในภูมิภาค  การศึกษาวิจัยนี้ออกแบบให้โค้ชและหัวหน้างาน/ผู้นำซึ่งใช้ทักษะการโค้ชเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพื่อให้ภาพล่าสุดเกี่ยวกับวิชาชีพการโค้ชและคืนพลังให้โค้ชด้วยการเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และเตรียมพบกับความท้าทายข้างหน้า

Access to Latest Study
การศึกษาเกี่ยวกับการโค้ชล่าสุด
bottom of page