top of page
pexels-rodnae-productions-7414111.jpg

Credential applications submitted on or after August 2, 2022, at Noon EDT (New York)
will be assessed to the new ICF Core Competences (updated October 2019)

ICF Core Competencies

 

Core and critical for any competent coach to demonstrate.

สมรรถนะหลักของโค้ช แก่นสำคัญซึ่งโค้ชต้องสามารถแสดงให้เห็น

CS Orange wave.png
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

The ICF Core Competencies were developed to support greater understanding about the skills and approaches used within today’s coaching profession as defined by ICF. These competencies and the ICF definition of coaching serve as the foundation of the Credential process, including the ICF Credentialing Exam. ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and
professional potential.


สมรรถนะหลักของ ICF พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับทักษะและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในวิชาชีพการโค้ชในปัจจุบันตามคำจำกัดความของ ICF   สมรรถนะเหล่านี้และคำจำกัดความของการโค้ชโดย ICF เป็นพื้นฐานของกระบวนการรับรองคุณวุฒิ (Credential process) ซึ่งบางส่วนได้แก่การสอบเพื่อรับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF (ICF Credentialing ExamICF ให้คำจำกัดความของการโค้ชว่าหมายถึง การทำงานร่วมกัน
กับลูกค้าราวกับเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการที่กระตุ้นความคิดและสร้างสรรค์ที่บันดาลใจให้คนเหล่านั้นใชศักยภาพของพวกเขาได้สูงสุดทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

The ICF Core Competencies are organized into four domains based on commonalities and interdependencies between competencies within each domain. There are no domains nor individual competencies that are weighted—they do not represent any kind of hierarchy. Rather, each competency is considered core and critical for any competent coach to demonstrate.

สมรรถนะหลักของ ICF จัดแบ่งเป็น 4 หมวดจากโดยแบ่งตามเนื้อหาที่เหมือนกันและสืบเนื่องกันระหว่างสมรรถนะต่าง ๆ ในแต่ละหมวด  แต่ละหมวดและสมรรถนะไม่มีการให้น้ำหนักสมรรถนะเหล่าไม่ได้เป็นตัวแทนของลำดับที่สูงหรือต่ำกว่าแต่อย่างใด สิ่งที่เป็นคือแต่ละสมรรถนะถูกมองว่าเป็นแก่นที่มีความสำคัญ
ซึ่งโค้ชที่มีความสามารถต้องแสดงให้เห็น

Each competency is considered
core and critical for any
competent coach to demonstrate.

แต่ละสมรรถนะถูกมองว่าเป็นแก่นที่มีความสำคัญ
ซึ่งโค้ชที่มีความสามารถต้องแสดงให้เห็น

The ICF Core Competencies were originally created in 1998, consisting of 11 Core Competencies.  In November 2019, ICF released an updated version of the competencies. The updated Core Competencies were integrated in ICF-Accredited Coach Education Programs curricula beginning in January 2021. As of August 1, 2022, the updated Core Competencies were integrated into the Credentialing Performance Evaluation and written exam requirements. 

 

สมรรถนะหลักของ ICF พัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1998 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 11 ข้อ  ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 ICF ประกาศสมรรถนะหลักฉบับปรับปรุง  สมรรถนะหลักฉบับปรับปรุงถูกนำไปรวมในหลักสูตรของโปรแกรมการศึกษาของโค้ชที่ได้รับการรับรองโดย ICF โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2021  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2022 สมรรถนะหลักฉบับปรับปรุงถูกรวมไว้ในข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อการรับรองคุณวุฒิและการสอบข้อเขียน

To learn more about the updated ICF Core Competencies, please watch the Updated Core Competency Video Series on ICF’s YouTube page. An overview video can also be found on ICF’s Vimeo.

สามารถชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ ICF ฉบับปรับปรุงได้ทางยูทูบของ ICF 
วิดีโอรายละเอียดในภาพกว้างจะอยู่ในวิมีโอของ ICF

Credential applications submitted on or after August 2, 2022, at Noon EDT (New York) will be assessed to the ICF Core Competences found immediately below, not the original ICF Core Competencies. Applicants are required to successfully complete the new ICF Credentialing Exam, and candidates required to submit a performance evaluation will be assessed using updated Performance
Evaluation criteria.


การยื่นขอรับการรับรองคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2022 เวลาเที่ยง (ตามเวลานิวยอร์ค) จะถูกประเมินโดยใช้สมรรถนะหลักที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ ไม่ใช่สมรรถหลักชุดดั้งเดิม  ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อรับการรับรองคุณวุฒิแบบใหม่  และผู้สมัครต้องส่งประเมินผลการปฏิบัติซึ่งประเมิน
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติชุดปรับปรุง

logo_vertical_1.jpg

 

รูปแบบสมรรถนะหลักของการโค้ช
ของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
 


ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2019

 

1. หลักการพื้นฐาน (Foundation)

1. แสดงออกถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม (Demonstrates Ethical Practice)

คํานิยาม : เข้าใจและปฎิบัติตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานการโค้ชอย่างเคร่งครัด
 

1. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการโค้ช

2. ให้ความสําคัญต่อความเป็นตัวตน สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ ค่านิยมและความ เชื่อของลูกค้า

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสมแสดงออกซึ่งความเคารพต่อลูกค้า ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และยึดมั่นในค่านิยมหลักของ สหพันธ์โค้ชนานาชาต

5. รักษาไว้ซึ่งความลับในข้อมูลของลูกค้าตามข้อตกลงและกฎหมายต่างๆของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

6. แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการโค้ช การให้คําปรึกษา การบําบัดจิตและการ สนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพอื่น

7. แนะนําลูกค้าให้ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพอื่นตามความเหมาะสม

(ชมวิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Updated ICF Core Competency 1 ที่นี่)

 

 

2. สร้างความชัดเจนในกรอบความคิดของการโค้ช (Embodies a Coaching Mindset)

คํานิยาม : พัฒนาและคงไว้ซึ่งกรอบความคิดที่เปิดกว้าง อยากรู้อยากเห็น ยืดหยุ่นและยึดถือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

1. ยอมรับว่าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อแนวทางในการเลือกของเขาเอง

2. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในฐานะของโค้ช

3. พัฒนาฝึกฝนแนวทางในการสะท้อนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของ การเป็นโค้ช

4. คงไว้ซึ่งการตระหนักรู้และการเปิดรับในอิทธิพลจากบริบทและวัฒนธรรมของตนเอง และผู้อื่น

5. ใช้การตระหนักรู้และสัญชาตญาณของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า

6. พัฒนาและคงไว้ซึ่งความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง

7. เตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจและอารมณ์สำหรับการโค้ช

8. ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็น

(ชมวิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Updated ICF Core Competency 2 ที่นี่​)

2. การร่วมสร้างความสัมพันธ์ (Co-Creating the Relationship)

3. สร้างและรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงในการโค้ช (Establishes and Maintains Agreements)

คํานิยาม : เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างข้อตกลงที่ชัดเจน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการโค้ช กระบวนการ แผนการ และเป้าหมายของการโค้ช หมาย รวมถึงการสร้างข้อตกลงทั่วไปในการโค้ชตลอดจนถึงข้อตกลงสำหรับการโค้ชในแต่ละครั้ง

1. อธิบายว่าการโค้ชคืออะไรและไม่ใช่อะไร รวมถึงการอธิบายให้เข้าใจถึงกระบวน การโค้ชแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

2. บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในเรื่องความสัมพันธ์ สิ่งที่ นำเสนอและไม่ได้นำเสนอ รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3. บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางและรายละเอียดปลีกย่อยในการให้บริการด้านการ โค้ช เช่น สถานที่นัดพบ ค่าธรรมเนียม ตารางเวลานัด ระยะเวลาในการโค้ช การ ยกเลิกสัญญา การรักษาความลับและเรื่องอื่นๆ

4. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนการโค้ช โดยรวมและเป้าหมายของการโค้ช

5. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อตัดสินใจร่วมกันระหว่างโค้ชและลูกค้า

6. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อระบุหรือยืนยันความชัดเจนในเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ความสำเร็จจากการโค้ชในแต่ละครั้ง

7. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อหาความชัดเจนในสิ่งที่ลูกค้าเชื่อว่าเค้าต้องได้รับการ ตอบสนองหรือแก้ปัญหาเพื่อพบความสำเร็จจากการโค้ชในแต่ละครั้ง

8. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อหาความชัดเจนหรือยืนยันในตัวชี้วัดความสําเร็จตามที่ ลูกค้าต้องการจากการโค้ชในภาพรวมหรือในแต่ละครั้ง

9. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อจัดการด้านเวลาและมุ่งมั่นกับการโค้ช

10. โค้ชอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ลูกค้าต้องการเพื่อความสำเร็จเว้นแต่ลูกค้าจะระบุ เป็นอย่างอื่น

11. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อยุติความสัมพันธ์ในภารกิจของการโค้ชที่ทรงคุณค่าใน ประสบการณ์ที่มีร่วมกัน

(ชมวิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Updated ICF Core Competency 3 ที่นี่​)


 

4. พัฒนาความเชื่อมั่นและความปลอดภัย (Cultivates Trust and Safety)
คํานิยาม : เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สนับสนุนให้เกิดการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระของลูกค้า รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของการเคารพซึ่งกัน และกัน และความไว้วางใจกัน

 

1. เพื่อทำความเข้าใจในบริบทของลูกค้าซึ่งอาจรวมถึงตัวตน สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อ

2. แสดงให้เห็นถึงการเคารพในตัวตนของลูกค้า มุมมอง รูปลักษณ์และภาษา และ ปรับเปลี่ยนแนวทางการโค้ชให้เหมาะสมกับลูกค้า

3. ยอมรับและเคารพในศักยภาพเฉพาะด้านของลูกค้า เชาวน์ปัญญา และทํางาน ร่วมกันในกระบวนการโค้ช

4. แสดงออกถึงการสนับสนุน ความเข้าอกเข้าใจและความห่วงใยในลูกค้า

5. ยอมรับและสนับสนุนในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของลูกค้า มุมมอง ความกังวล ความเชื่อและคําแนะนําต่างๆ

6. แสดงออกถึงการเปิดเผยและความโปร่งใส เอื้อต่อการแสดงความเปราะบางและการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า

 

(ชมวิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Updated ICF Core Competency 4 ที่นี่)

5.อยู่ในสภาวะของปัจจุบัน (Maintains Presence)

คํานิยาม : ใช้สติตั้งมั่นและอยู่ในสภาวะของปัจจุบันกับลูกค้า รับรู้ในความเป็นตัวตนที่ เปิดเผย ยืดหยุ่น ชัดเจน และมั่นใจ

1. ดำรงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นช่างสังเกตเข้าอกเข้าใจและตอบสนองต่อลูกค้า

2. แสดงออกถึงความสนใจใคร่รู้ตลอดเวลาในระหว่างการโค้ช

3. จัดการอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสภาวะของปัจจุบันกับลูกค้า

4. แสดงออกถึงความมั่นใจในการทํางานกับอารมณ์ที่รุนแรงของลูกค้าในระหว่างการโค้ช

5. สามารถทํางานได้อย่างเป็นปรกติแม้ต้องเผชิญกับสภาวะของการไม่รู้

6. สร้างหรือยินยอมให้เกิดช่วงเวลาของความเงียบ การหยุดชั่วคราว หรือการสะท้อนทางความคิดในระหว่างการโค้ช

(ชมวิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Updated ICF Core Competency 5 ที่นี่)

3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicating Effectively)

6. ฟังอย่างตั้งใจ (Listens Actively)

คํานิยาม : จดจ่อกับการฟังในสิ่งที่ลูกค้าพูดและไม่ได้พูด เพื่อทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ลูกค้ากําลังต้องการสื่อสารอะไรในบริบทของลูกค้า และเพื่อสนับสนุนในการแสดงออกของ ลูกค้า

 

1. พิจารณาบริบทของลูกค้า ความเป็นตัวตน สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ค่านิยมและ ความเชื่อของลูกค้าเพื่อยกระดับความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้ากำลังสื่อสารออกมา

2. สะท้อนหรือสรุปประเด็นที่ลูกค้าสื่อสารเพื่อให้มั่นใจในความชัดเจนและเข้าใจลึกซึ้ง

3. รับรู้และสอบถามเพิ่มเติมในสิ่งที่ลูกค้าต้องการสื่อสารหรือแสดงออกมากขึ้น

4. สังเกต รับรู้และสํารวจอารมณ์ความรู้สึก การปลดปล่อยพลังงาน นัยสำคัญของการ แสดงออกทางกาย หรือพฤติกรรมอื่นๆ ของลูกค้า

5. ผสมผสานคําพูด น้ำเสียงและภาษากายของลูกค้า เพื่อทําความเข้าใจในความหมาย ทั้งหมดที่ลูกค้ากำลังสื่อสาร

6. สังเกตแนวโน้มของพฤติกรรมและอารมณ์ของลูกค้าตลอดเวลาของการโค้ชทั้งหมด เพื่อความกระจ่างชัดในสาระสําคัญและรูปแบบ

(ชมวิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Updated ICF Core Competency 6 ที่นี่)

7. เกิดการตระหนักรู้ (Evokes Awareness)

คํานิยาม : นำพาลูกค้าให้เข้าถึงสภาวะภายในของตนเองและเรียนรู้โดยการใช้เครื่องมือและ เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งคําถามที่ทรงพลัง ความเงียบ คําอุปมาอุปมัย หรือ การเปรียบเทียบ

1. พิจารณาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์ สูงสุดกับเขา

2. ท้าทายลูกค้าเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้หรือเชาวน์ปัญญา

3. ตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวลูกค้า เช่น แนวคิด ค่านิยม ความต้องการ และความเชื่อ

4. ตั้งคําถามที่ช่วยให้ลูกค้าค้นหาในสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความคิดในปัจจุบัน

5. เชิญชวนลูกค้าให้เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นในขณะที่รับการโค้ช

6. สังเกตในสิ่งที่ช่วยยกระดับความก้าวหน้าของลูกค้า

7. ปรับวิธีการโค้ชเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

8. ช่วยลูกค้าระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ของลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

9. เชิญชวนลูกค้าให้สร้างสรรค์แนวคิดเพื่อนำพาไปสู่หนทางข้างหน้า รวมถึงวิธีการที่ ลูกค้าเต็มใจที่จะทำหรือสามารถทําได้

10. สนับสนุนลูกค้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม

11. แบ่งปันข้อสังเกต เชาวน์ปัญญาและความรู้สึกโดยปราศจากการยึดติดเพื่อสร้างแนว ทางในการเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่ลูกค้า


(ชมวิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Updated ICF Core Competency 7 ที่นี่)

4. การบ่มเพาะในการเรียนรู้และการเติบโต (Cultivating Learning and Growth)

8. นำพาสู่การเติบโตของลูกค้า (Facilitates Client Growth)

คํานิยาม : ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อนำพาสู่การเรียนรู้และเชาวน์ปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการปฏิบัติ และสนับสนุนในความเป็นตัวตนของลูกค้าในกระบวนการโค้ช

 

1. ทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อผสมผสานการตระหนักรู้ เชาวน์ปัญญา หรือการเรียนรู้ใหม่ๆ สู่โลกทัศน์และพฤติกรรมใหม่ของเขา

2. ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อออกแบบเป้าหมาย แผนการปฏิบัติ และตัวชี้วัดสำนึกในความ เป็นเจ้าของ ซึ่งผสมผสานกันและนำพาไปสู่การเรียนรู้ใหม

3. รับรู้และสนับสนุนลูกค้าในการออกแบบเป้าหมาย แผนการปฏิบัติ และรูปแบบของ สำนึกในความเป็นเจ้าของตามธรรมชาติที่เขาเป็น

4. สนับสนุนลูกค้าในการระบุความก้าวหน้าของผลลัพธ์ หรือการเรียนรู้จากแผนการ ปฏิบัติที่ชัดเจน

5. เชิญชวนลูกค้าให้พิจารณาถึงแนวทางในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ รวมถึงเรื่อง ทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็น และอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

6. ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อสรุปประเด็นในการเรียนรู้ และเชาวน์ปัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ของการโค้ช หรือในระหว่างการโค้ชในแต่ละครั้ง

7. ร่วมเฉลิมฉลองในความก้าวหน้าและความสําเร็จของลูกค้า

8.  ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อปิดการโค้ชในแต่ละคร้ัง

 

ICF Core Competencies
Updated October 2019


 

A. Foundation

1. Demonstrates Ethical Practice
Definition: Understands and consistently applies coaching ethics and standards of coaching.

 1. Demonstrates personal integrity and honesty in interactions with clients, sponsors and relevant stakeholders

 2. Is sensitive to clients’ identity, environment, experiences, values and beliefs

 3. Uses language appropriate and respectful to clients, sponsors and relevant stakeholders

 4. Abides by the ICF Code of Ethics and upholds the Core Values

 5. Maintains confidentiality with client information per stakeholder agreements and pertinent laws

 6. Maintains the distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions

 7. Refers clients to other support professionals, as appropriate
   

2. Embodies a Coaching Mindset
Definition: Develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible and client-centered.

 1. Acknowledges that clients are responsible for their own choices

 2. Engages in ongoing learning and development as a coach

 3. Develops an ongoing reflective practice to enhance one’s coaching

 4. Remains aware of and open to the influence of context and culture on self and others

 5. Uses awareness of self and one’s intuition to benefit clients

 6. Develops and maintains the ability to regulate one’s emotions

 7. Mentally and emotionally prepares for sessions

 8. Seeks help from outside sources when necessary


 

B. Co-Creating the Relationship

3. Establishes and Maintains Agreements
Definition: Partners with the client and relevant stakeholders to create clear agreements about the coaching relationship, process, plans and goals. Establishes agreements for the overall coaching engagement as well as those for each coaching session.

 1. Explains what coaching is and is not and describes the process to the client and relevant stakeholders

 2. Reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders

 3. Reaches agreement about the guidelines and specific parameters of the coaching relationship such as logistics, fees, scheduling, duration, termination, confidentiality and inclusion of others

 4. Partners with the client and relevant stakeholders to establish an overall coaching plan and goals

 5. Partners with the client to determine client-coach compatibility

 6. Partners with the client to identify or reconfirm what they want to accomplish in the session

 7. Partners with the client to define what the client believes they need to address or resolve to achieve what they want to accomplish in the session

 8. Partners with the client to define or reconfirm measures of success for what the client wants to accomplish in the coaching engagement or individual session

 9. Partners with the client to manage the time and focus of the session

 10. Continues coaching in the direction of the client’s desired outcome unless the client indicates otherwise

 11. Partners with the client to end the coaching relationship in a way that honors the experience
   

4. Cultivates Trust and Safety
Definition: Partners with the client to create a safe, supportive environment that allows the client to share freely. Maintains a relationship of mutual respect and trust.

 • Seeks to understand the client within their context which may include their identity, environment, experiences, values and beliefs

 • Demonstrates respect for the client’s identity, perceptions, style and language and adapts one’s coaching to the client

 • Acknowledges and respects the client’s unique talents, insights and work in the coaching process

 • Shows support, empathy and concern for the client

 • Acknowledges and supports the client’s expression of feelings, perceptions, concerns, beliefs and suggestions

 • Demonstrates openness and transparency as a way to display vulnerability and build trust with the client
   

5.  Maintains Presence

Definition: Is fully conscious and present with the client, employing a style that is open, flexible, grounded and confident

 • Remains focused, observant, empathetic and responsive to the client

 • Demonstrates curiosity during the coaching process

 • Manages one’s emotions to stay present with the client

 • Demonstrates confidence in working with strong client emotions during the coaching process

 • Is comfortable working in a space of not knowing

 • Creates or allows space for silence, pause or reflection

   

C. Communicating Effectively

6. Listens Actively
Definition: Focuses on what the client is and is not saying to fully understand what is being communicated in the context of the client systems and to support client self-expression

 1. Considers the client’s context, identity, environment, experiences, values and beliefs to enhance understanding of what the client is communicating

 2. Reflects or summarizes what the client communicated to ensure clarity and understanding

 3. Recognizes and inquires when there is more to what the client is communicating

 4. Notices, acknowledges and explores the client’s emotions, energy shifts, non-verbal cues or other behaviors

 5. Integrates the client’s words, tone of voice and body language to determine the full meaning of what is being communicated

 6. Notices trends in the client’s behaviors and emotions across sessions to discern themes and patterns

 

7. Evokes Awareness
Definition: Facilitates client insight and learning by using tools and techniques such as powerful questioning, silence, metaphor or analogy

 1. Considers client experience when deciding what might be most useful

 2. Challenges the client as a way to evoke awareness or insight

 3. Asks questions about the client, such as their way of thinking, values, needs,
  wants and beliefs

 4. Asks questions that help the client explore beyond current thinking

 5. Invites the client to share more about their experience in the moment

 6. Notices what is working to enhance client progress

 7. Adjusts the coaching approach in response to the client’s needs

 8. Helps the client identify factors that influence current and future patterns of behavior, thinking or emotion

 9. Invites the client to generate ideas about how they can move forward and what they are willing or able to do

 10. Supports the client in reframing perspectives

 11. Shares observations, insights and feelings, without attachment, that have the potential to create new learning for the client

D. Cultivating Learning and Growthl

8. Facilitates Client Growth
Definition: Partners with the client to transform learning and insight into action. Promotes client autonomy in the coaching process.

 1. Works with the client to integrate new awareness, insight or learning into their worldview and behaviors

 2. Partners with the client to design goals, actions and accountability measures that integrate and expand new learning

 3. Acknowledges and supports client autonomy in the design of goals, actions and methods of accountability

 4. Supports the client in identifying potential results or learning from identified action steps

 5. Invites the client to consider how to move forward, including resources, support and potential barriers

 6. Partners with the client to summarize learning and insight within or between sessions

 7. Celebrates the client’s progress and successes

 8. Partners with the client to close the session

bottom of page