top of page
pexels-mikhail-nilov-8297452.jpg

Internship Program

Be creative. Achieve. Experienced

Achieve internship objectives. Gain valuable experiences.  Join our  Program.
บรรลุเป้าหมายของการฝึกงาน ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ร่วมฝึกงานกับเรา

ICF Bangkok foresees coaching as an undivided part of thriving society. We have identified the opportunities that arise, collaborating with universities/academic institutions to arrange the internship program that enables our community to gain more benefits from coaching.  You will achieve internship objectives, and gain valuable experiences from joining our ICF Internship Program.

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (ICF Bangkok) มองเห็นภาพการโค้ชเป็นสิ่งเดียวกันกับสังคมที่เจริญเติบโต  เราพูดคุยถึงโอกาสมากมายที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดโปรแกรมฝึกงานที่ช่วยให้สังคมได้รับประโยชน์จากการโค้ชมากขึ้น  คุณจะบรรลุเป้าหมายการฝึกงานและได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานกับ ICF Bangkok

What in our Internship Program is for you?
โปรแกรมฝึกงานของเราให้ประโยชน์อะไรกับคุณ
pexels-mikhail-nilov-8938273.jpg

Exile your creativity to maximize the impact of coaching
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อช่วยสร้างผลกระทบของการโค้ชสูงสุด

Achieve your internship goal through the collaboration with ICF Bangkok leadership
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกงานโดยการร่วมมือกับทีมผู้บริหารของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ


Learn and gain experiences from world largest coaching organization in Thailand through the assigned projects

เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากองค์กรโค้ชที่ใหญ่ที่สุดของโลกในประเทศไทยโดยอาศัยโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นเครื่องมือ

ICF_Bangkok_Horizontal_White.png
PC Blue wave.png
Internship Process
กระบวนการฝึกงาน
 • As an intern, you will be assigned to a specific project/task with clear goals that are measurable, and achievable by internship duration

 • You'll be onboarded by project Chair to ensure you'll be up to the speed

 • Each project/task will provide mentor/coach that you could fully leverage

 • Project Chair, who are part of our leadership team will supervise and provide ongoing feedback that is useful for implementing/executing your project/task

 • At program ending, Project Chair will also assess your performance, which is valuable in term of learning, self development and gaining more self awareness.

 • ผู้เข้าร่วมฝึกงานจะได้รับมอบหมายโครงการ/งานพิเศษซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และบรรลุผลได้ภายในระยะเวลาที่ร่วมฝึกงาน

 • คุณจะเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นทำงานโดยมีผู้นำโครงการเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมและเข้ามีส่วนร่วมกับงาน/โครงการในอัตราเร็วที่เหมาะสม

 • ผู้นำโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร ICF Bangkok จะดูแลและให้คำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง

 • เมื่อโปรแกรมฝึกงานสิ้นสุด ผู้นำโครงการยังทำหน้าที่ประเมินผลงานซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และการรู้จักตนเองดียิ่งขึ้น

Eligibility
 • University student (Bachelors, Masters are eligible. For undergraduate students, the Juniors or Seniors are advantageous)

 • Be willing to be abided by ICF Code of Ethics

 • Be committed to accomplish the project/task within specific period (2 up to 6 months)

 • นักศึกษามหาวิทยาลัย (เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ถึงปริญญาโท สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จะได้ประโยชน์มากกว่าจากการร่วมโปรแกรมฝึกงาน)

 • ยินดีปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

 • มุ่งมั่นทำโครงการ/งานให้สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่ 2 เดือน ไปจนถึง 6 เดือน)

Achieve your Internship goals
ICF Professional coaches_PMS 3125 c & PMS 072 c .png

ICF Bangkok Charter Chapter embraces Diversity - Inclusion - Belonging - Justice (DIBJ)  We believe the diverse team could achieve more. Through the inclusion of younger generation to our  team, we could reach to more impactful goals.


ICF Bangkok รับหลักการ  DIBJ   เราเชื่อว่าทีมที่มีสมาชิกหลากหลายสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า  คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น

pexels-ketut-subiyanto-4962794.jpg

Achieve your internship goals. Join our Internship program now.
สมัครเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานกับ ICF Bangkok วันนี้

bottom of page