top of page
Supervision.png

Coaching Supervision

Build the CAPACITY of COACH through REFLECTIVE dialogue
การดูแลด้านการโค้ช
เสริมสร้างความสามารถของโค้ชด้วยบทสนทนาทบทวนความคิด
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png
CS Orange wave.png

What is Coaching Supervision?
การดูแลด้านการโค้ช
คืออะไร

Coaching Supervision is a collaborative learning practice to continually build the capacity of the coach through reflective dialogue for the benefit of both
coaches and clients.

การดูแลด้านการโค้ชคือการปฏิบัติในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความสามารถของโค้ชอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการสนทนาเพื่อทบทวนความคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนโค้ชเพื่อประโยชน์ของโค้ชและลูกค้า

Coaching Supervision focuses on the development of the coach’s capacity through offering a richer and broader opportunity for support and development. Coaching Supervision creates a safe environment for the coach to share their successes and failures in becoming masterful in the way they work
with their clients.

การดูแลด้านการโค้ชมุ่งความสนใจที่การพัฒนาความสามารถของโค้ชโดยใช้โอกาสที่มากขึ้นและกว้างขึ้นเพื่อการสนับสนุนและการพัฒนา  การดูแลด้านการโค้ชสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับโค้ช ให้โค้ชเล่าถึงความสำเร็จและข้อผิดพลาดเพื่อความเชี่ยวชาญในเส้นทางการทำงานร่วมกับลูกค้า

ICF's Position on Coaching Supervision
จุดยืนของ ICF เกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

ICF supports Coaching Supervision for professional coach practitioners as part of their portfolio of continuing professional development (CPD) activities designed to
keep them fit for purpose.
ICF สนับสนุนการดูแลด้านการโค้ชสำหรับผู้ปฏิบัติที่เป็นโค้ชวิชาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง (Continuing Professional Development หรือ CPD) ซึ่งออกแบบเพื่อให้โค้ช
มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าความมุ่งหมาย

Coaching Supervision is sufficiently different from coaching, so training to provide
the knowledge and opportunity to practice Coaching Supervision skills is needed.
As such, all Coaching Supervisors should receive Coaching Supervision training.
การดูแลด้านการโค้ชนั้นแตกต่างจากการโค้ชมาก ดังนั้นการฝึกฝนเพื่อมอบความรู้และโอกาสในการฝึกฝน
ทักษะต่าง ๆ ในเรื่องการดูแลด้านการโค้ชเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเป็นเช่นนี้
ผู้ดูแลการโค้ชทุกคนควรได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

Coaching Supervision and Credentialing
การดูแลด้านการโค้ชและการได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ICF recognizes Coaching Supervision as an important element of a coach’s professional development, learning and growth.
ICF ยอมรับการดูแลด้านการโค้ชในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเชิงวิชาชีพ การเรียนรู้และการเติบโตสำหรับโค้ช
 

ICF Credential-holders may submit up to 10 hours of Coaching Supervision (delivering or receiving) as Core Competency Continuing Coach Education (CCE) units toward their credential renewal.
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF อาจใช้การดูแลด้านการโค้ช (ทั้งในฐานะผู้มอบและผู้รับ) เป็น CCE เพื่อยื่นต่ออายุการได้รับการรรับรองคุณวุฒิ โดยใช้ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง
 

Coaching Supervision may include:

 • Exploring the coach’s internal process through reflective practice

 • Reviewing the coaching agreement and any other psychological or physical contracts, both implicit and explicit

 • Uncovering blind spots

 • Ethical issues

 • Ensuring the coach is “fit for purpose” and perhaps offering accountability

 • Looking at all aspects of the coach and client’s environment for opportunities for growth in the system
   

การดูแลด้านการโค้ชอาจรวมถึง

 • การสำรวจกระบวนการภายในของโค้ชโดยอาศัยการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวโค้ช

 • การทบทวนข้อตกลงการโค้ชและสัญญาทางจิตวิทยาหรือสัญญาทางกายภาพ​ (psychological or physical contracts) ทั้งโดยนัยและที่เห็นได้อย่างช้ดเจน

 • การเปิดเผยจุดบอด

 • ประเด็นทางจริยธรรม

 • การทำให้มั่นใจว่าโค้ขนั้นสามารถปฏิบติได้เหมาะกับเป้าประสงค์ และอาจเสนอความรับผิดชอบ

 • มองไปที่ทุกแง่มุมของโค้ชและสภาพแวดล้อมของลูกค้าเพื่อโอกาสในการเติบโตในระบบ

Coaching Supervision and Mentor Coaching
การดูแลด้านการโค้ช
และการโค้ชโดยพี่เลี้ยง

Discover the difference between mentor coaching and coaching supervision with the help of our ICF Coaching Supervision Community of Practice. In this conversation co-leaders describe the overlap and distinctions between these two forms of reflective practice. To learn more about our ICF Coaching Supervision, please visit the Learning Portal Coaching Supervision Community Page.

ค้นหาความแตกต่างระหว่างการโค้ชโดยพี่เลี้ยงและกระบวนการดูแลด้านการโค้ชด้วยการช่วยเหลือของชุมชนการปฏิบัติในด้านการดูแลการโค้ชของเรา  ในกิจกรรมนี้ผู้นำร่วมจะอธิบายถึงการทับซ้อนและความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติโดยการทบทวนทั้งสองรูปแบบนี้  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช โปรดเยี่ยมชมหน้า Learning Portal เกี่ยวกับการเรียนรู้กับชุมชนการดูแลด้านการโค้ช

Coaching Supervision Resources
ทรัพยากรต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

+ ICF Research on Coaching Supervision
+ Virtual Learning
+ Communities of Practice in Coaching Supervision and ICF Bangkok Supervision Series
+ One-page Coaching Supervision Resource

 

Coaching Supervision FAQs
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

Coaching Supervision FAQs_English-1.png

FAQs about Coaching Supervision to ICF.
For details, please click the image


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Coaching Supervision Resources
ทรัพยากรต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

ICF Research on Coaching Supervision
งานศึกษาวิจัยโดย ICF เกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

An increasing number of books and academic articles on the topic of Coaching Supervision are being published. ICF is actively contributing to this growing body of research, including its recent publication in International Coaching Psychology Review, (Volume 12, No. 1, March 2017), which identified key benefits for coaches who receive Coaching Supervision. 

การพิมพ์หนังสือและบทความเกี่ยวกับหัวข้อการดูแลด้านการโค้ชมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ICF สนับสนุนงานวิจัยด้านนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งบางส่วนได้แก่งานพิมพ์ล่าสุดในวารสาร. International Coaching Psychology Review (ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2560) ซึ่งระบุถึงประโยชน์หลัก ๆ สำหรับโค้ชที่ได้รับการดูแลด้านการโค้ช

Supervision Literature Reviews
งานศึกษาวิจัยโดย ICF เกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

Annual updates on the state of coaching supervision, published by ICF
 

รายงานสถานะงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช (การทบทวนวรรณกรรม) ประจำปี จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดย ICF
(สำหรับภาษาไทย จะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็ว ๆ นี้)

SupervisionLitReview2017_MAR15-1 copy-1.png
SupervisionLitReview2018_MAR15-1 copy-1.png
CoachingSupervision2019_SEP25-1.png

To download Coaching Supervision Literature Review, please click below.
เพื่อดาวน์โหลดรายงานการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ชประจำปี (ภาษาอังกฤษ) โปรดคลิกด้านล่างนี้

Virtual Learning
การเรียนรู้เสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

Visit the ICF Learning Portal to access virtual learning offered by ICF on the topic of Coaching Supervision.

โปรดเยี่ยชม ICF Learning Portal เพื่อเรียนรู้เสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ที่จัดโดย ICF ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
การดูแลด้านการโค้ช

Coaching Supervision Communities of Practice
ชุมชนการปฏิบัติเรื่องการดูแลด้านการโค้ช

The ICF Coaching Supervision Community of Practice will be a great resource for learning and connecting with peers on the subject. Visit the Communities of Practice page to learn more about this and all of our communities of practice.

ชุมชนการปฏิบัติด้านการดูแลด้านการโค้ชโดย ICF เป็นทรัพยากรที่ดีเยี่ยมเพื่อการเรียนรู้และเชื่อมต่อกับเพื่อนโค้ชในเรื่องนี้  สมาชิก ICF สามารถร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในเรื่องนี้และในหัวข้อชุมชนการปฏิบัติอื่น ๆ

ICF Bangkok Supervision Series
ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลการโค้ชโดย ICF Bangkok

One-page Resource
 

ICF has created a downloadable, one-page resource that outlines our position on Coaching Supervision and highlights our research on this professional development modality. We encourage members of the ICF community to download this resource and share it with key stakeholders in their own communities.

 

ICF เตรียมข้อมูลสรุปย่อ 1 หน้า ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านได้เกี่ยวกับจุดยืนเรื่องการดูแลด้านการโค้ชและเน้นงานวิจัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพในส่วนนี้. เราสนนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนของ ICF ดาวน์โหลดข้อมูลนี้และแบ่งปันไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่สำคัญในชุมชนของตนเอง

ICF Credentials & Standards_PMS 716 & PM
Supervision2.jpg

ICF Coaching Supervision Update
การปรับปรุงใหม่ ๆ เกี่ยวกับการดูแลการโค้ช

Find more details about coaching supervision
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลด้านการโค้ช

Maximizing Coach Potential
bottom of page