top of page
ExperienceCoaching_SherHan1 (1).jpg

ICF Credentials and Standards มีการปรับปรุงกระบวนการขอรับการรับรองคุณวุฒิ
มีผลตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2565

Renew your ICF Credential

Maintain high standards for professional coaches

ICF maintains high standards for professional coaches worldwide,
and requires ICF Credentials to be renewed every three years.

สมาชิกสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ไอซีเอฟ) รักษามาตรฐานระดับสูงของโค้ชมืออาชีพทั่วโลก
และกำหนดให้มีการต่ออายุการรับรองทุก ๆ 3 ปี

Renewal Requirement
การต่ออายุการรับรองคุณวุฒิ
CS Orange wave.png

ACC

PCC

MCC

To renew your credential, you will Submit the online credential renewal application with appropriate documentation. You can access your renewal application by logging into your ICF profile. You will see a link to your credential renewal application under “My Credentials.”
เพื่อต่ออายุการได้รับการรับรองคุณวุฒิ คุณต้องนำส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดในใบสมัครทางออนไลน์ คุณสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการต่ออายุของคุณ โดยคลิ๊กที่ “ICF Profile” จากนั้นระบบจะพาคุณเข้าสู่ขั้นตอนโดยให้คุณดูที่หัวข้อ “My Credentials”

 

 • Completion of  at least 40 hours of Continuing Coach Education  (CCE) completed in the three years since the initial award of your credential or since your last credential renewal. Of the 40 hours of CCEs required: 
  ผ่านการสะสมชั่วโมงหน่วยกิตการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Continuing Coach Education -CCE (ซีซีอี) อย่างน้อย 40 CCE ที่เกิดขึ้นใน 3 ปีหลังจากคุณได้รับการรับรองครั้งแรก หรือหลังจากที่คุณได้ต่ออายุการรับรองครั้งล่าสุด โดยใน 40 ชั่วโมงซีซีอี มีข้อกำหนดว่า

  + At least 24 hours must be in Core Competencies. At least three (3) of those hours must be in coaching ethics. (Coaches can obtain coaching ethics hours by completing ICF’s free online course.)
   อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เป็นสมรรถนะหลัก และมีอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นจริยธรรมการโค้ช (โค้ชสามารถเก็บชั่วโมงได้ฟรีจากการศึกษาออนไลน์ของไอซีเอฟ)

 

 + Remaining hours can be in Resource Development.
    จำนวนชั่วโมงที่เหลือเป็นการพัฒนาทรัพยากร-Resource Development หรือ RD (อาร์ดี) ได้

TIP: Up to 10 hours of Mentor Coaching (giving or receiving) AND up to 10 hours of Coaching Supervision (giving or receiving) may be used towards the required 40 CCEs for renewal and count as Core Competency credits.

เคล็ดลับ สามารถนับรวจำนวชั่วโมงการโค้ชโดยพี่เลี้ยง - Mentor Coaching (ทั้งที่เป็นผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช) และ นับรวมจำนวนชั่วโมงการดูแล - Coaching Supervision  (ทั้งที่เป็นผู้ให้การดูแลและผู้รับการดูแล) เป็นส่วนหนึ่งของ 40 ชั่วโมงซีซีอีที่กำหนดไว้สำหรับการต่ออายุ โดยนับเป็นหน่วยกิตด้านสมรรถนะหลัก (Core Competenciy credit)

ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

Ethics CCE Course

ซีซีอีเกี่ยวกับจริยธรรมการโค้ช

All ICF Credential-holders are required to demonstrate completion of at least three (3) Continuing Coach Education (CCE) units in the area of coaching ethics to be eligible for renewal of their ICF Credentials.

ICF recognizes that there are a variety of avenues to obtain ethics-specific training, including CCE programs and ICF Chapter events. As a special service, ICF Global and the ICF Ethics Community of Practice (CP) have developed a complimentary ethics training course that, upon completion, will guarantee three (3) ethics CCE units. In addition to meeting the ethics requirement, this course will provide three (3) of the required 24 Core Competency CCE units for ICF Credential renewal.

NOTE: To provide proof of completion for the ICF Ethics course, you will need to download your transcript from the Learning Portal and upload the transcript to your Renewal Application. Visit the Transcript section of the Learning Portal’s FAQ page for directions on how to download the transcript.

เพื่อต่ออายุการรับรองคุณวุฒิ  ผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF ทุกคนต้องแสดงให้ว่าได้รับหน่วยซีซีอีในเรื่องจริยธรรมการโค้ช

ICF ทราบว่ามีหลายทางที่จะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมที่ให้ซีซีอี และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ Chapter จัดขึ้น  เพื่อเป็นบริการพิเศษ ICF และชุมชนแห่งการปฏิบัติ-Communities of Practice  พัฒนาคอร์สฝึกอบรบเกี่ยวกับจริยธรรมซึ่งหากว่าผ่านการอบรมแล้วจะได้รับซีซีอีจำนวน 3 หน่วย  นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องจริยธรรมแล้ว คอร์สดังกล่าวนี้จะให้ 3 หน่วยซ๊ซีอีจาก 25 หน่วยที่ต้องใช้ในการต่ออายุการรับรองคุณวุฒิ

หมายเหตุ  เพื่อแสดงว่าได้ผานคอร์สเกี่ยวกับจริยธรรมของ ICF แล้ว คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดทรานสคริปท์จาก พื้นที่เรียนรู้ (Learning Portal)  และอัพโหลดทรานสคริปท์ในขั้นตอนการต่ออายุ  เชิญเยี่ยมชมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Learning Portal สำหรับแนวทางในการดาวน์โหลดทราบสคริปท์

Access to Ethics CCE for more information
 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซีซีอี ด้านจริยธรรม (Ethics CCE) 

ICF Credentials & Standards_PMS 716 & PM

ICF credential holders, renew your ICF Credential to maintain your commitment to excellence in coaching.

โค้ช ICF ต่ออายุการได้รับรองคุณวุฒิเพื่อรักษาความมุ่งมั่น
เพื่อความเป็นเลิศในด้านการโค้ช

Renew ICF Credential

ExperienceCoaching_Minouche3.jpg

For ACC coaches, Check out to partner with ICF Mentor Coaches
สำหรับโค้ชในระดับ ACC โปรดตรวจสอบเรื่องการใช้โค้ชพี่เลี้ยงสำหรับการต่ออายุ

Mentor Coaching for ACC Credential Renewal
 การโค้ชโดยพี่เลี้ยงสำหรับการต่ออายุการรับรองคุณวุฒิระดับ เอซีซี

ACC

Receiving 10 hours of Mentor Coaching over a minimum of three months, completed in the three years since the initial award of your credential or since your last credential renewal.*
ารโค้ชโดยพี่เลี้ยง 10 ชั่วโมงที่เกิดขึ้นในเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน 3 ปีหลังจากคุณได้รับการรับรองครั้งแรก หรือหลังจากที่คุณได้ต่ออายุการรับรองครั้งล่าสุด

*If your Mentor Coach holds an ACC Credential, they are required to have completed at least one full, three-year cycle of their ACC Credential with renewal. Any Mentor Coaching for ACC renewal taking place on or after August 1, 2018, must be delivered by a coach who holds an MCC, a PCC or an ACC that has completed at least one full cycle with renewal.
หากโค้ชพี่เลี้ยงของคุณเป็นสมาชิกที่ได้ใบรับรองระดับเอซีซี โค้ชพี่เลี้ยงของคุณจะต้องมีการต่ออายุใบรับรอง 1 ครั้งในรอบ 3 ปี โค้ชพี่เลี้ยงสำหรับสมาชิกที่จะต่ออายุใบรับรองระดับเอซีซีภายใน หรือหลังจาก 1 สิงหาคม 2561 จำเป็นต้องเป็นโค้ชมืออาชีพที่ได้รับใบรับรองระดับเอ็มซีซี พีซีซี หรือเอซีซีที่มีการต่ออายุใบรับรองมา 1 ครั้งแล้ว

 

Renewal Fees
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการรับรอง
 • ICF Members: $175 USD ($100 ISD saved)
  สำหรับสมาชิกไอซีเอฟ:  175 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

   

 • Non-members: $275 USD
  สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่สมาชิกไอซีเอฟ:  275 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

Estimated Timeline
ประมาณการระยะเวลาการต่ออายุการรับรอง
 • The estimated timeline for review of your application is six to eight weeks.
  ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครฯ 6 ถึง 8 สัปดาห์ โดยประมาณ

bottom of page