top of page

From May 31, 2021, ICF Bangkok Charter Chapter is open for
various types of PARTNER Programs

shutterstock_776463157.jpg

Strategic Partnership
พันธมิตรเชิงกลยุทธ

Achieve more organizational objectives together.
ไปด้วยกัน บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรมากขึ้น

Let's COLLABORATE.
ร่วมมือเพื่อสรรค์สร้าง

To shape the future of our coaching industry ICF Bangkok welcomes various collaborators, who would enable us to leap forward through partnership coalition

ICF Bangkok Charter Chapter has been looking for the benefit of the whole, our ICF member, our partners and their members/staffs/leaders,  and our coaching industry. Interested organization can rely on our selection process,  thanks  to our Ethics & Governance Committee, which has set the Partnership Policy to ensure Chapter's transparency is at our top priorities.

เพื่อก่อร่างอนาคตของอุตสาหกรรมการโค้ช สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ เปิดกว้างสำหรับความร่วมมือในหลายหลายรูปแบบจากองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถทำให้ทั้งสององค์กรก้าวกระโดดโดยอาศัยการร่วมมือในรุปแบบพันธมิตร

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ  มองที่ประโยชน์ของทุกฝ่าย ทั้งสมาชิก พันธมิตรของเรารวมไปถึงสมาชิก เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำขององค์กรพันธมิตรเหล่านั้น และอุตสาหกรรมโค้ชโดยรวม  องค์กรที่สนใจสามารถวางใจในกระบวนการคัดเลือกของเรา ซึ่งดูแลโดยคณะกรรมการจริยธรรมและการกำกับดูแลซึ่งวางนโยบายการเป็นพันธมิตรเพื่อให้แน่ใจถึงความโปร่งใสซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

Download Partnership Program Flyer
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตร

ICF_Bangkok_Horizontal_Blue.png
PC Blue wave.png
pexels-tima-miroshnichenko-5717509.jpg
ICF_Bangkok_Horizontal_Blue.png
Partnership Program
โปรแกรมพันธมิตร

When there’s more than one entity, there’s a possibility of synergy. Not just the sum up of two entities, true synergizing powers collective capacities/energies of each partner. Partnership Program takes partners closer to their goals. Partners may also leverage on value system that each partner holds.

 

เมื่อใดที่มีมากกว่าหนึ่งฝ่าย เมื่อนั้นคือโอกาในการเสริมสร้างกันและกัน  มิใช่เพียงแค่รวมกัน ผลของการเสริมแรงจากความสามารถและพลังจากจากแต่ละฝ่ายจะเพิ่มเป็นทวีคูณ  โปรแกรมพันธมิตรช่วยให้องค์กรพันธมิตรทุกฝ่ายเข้าใกล้เป้าหมายต่าง ๆ มากขึ้น  พันธ์มิตรสามารถใช้ประโยชน์จากค่านิยมที่อีกฝ่ายหนึ่งยึดมั่นให้เกิดประโยชน์ICF Bangkok Partnership Program is a coalition between 2 entities to mutually benefit from each other through accessing to expertise, new products, new markets or outperforming the competition.

โปรแกรมพันธมิตรกับสหพันธการโค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพฯ คือ การรวมกลุ่มกันระหว่าง 2 ฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันจากการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ และตลาดของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือแม้แต่การมีชัยเหนือตลาดในท่ามกลางการแข่งขัน
 


4 Types of partner that are sought by Chapter
การเป็นพันธมิตร 4 รูปแบบที่สาขาสามารถเข้าร่วมได้


a)     Member Organizations
Organization established as non-profit,  which sustains themselves through membership revenue model

 

ก) องค์กรเพื่อสมาชิกต่าง ๆ
องค์กรไม่แสวงผลกำไร ซึ่งดำเนินการโดยเน้นรายรับจากค่าสมาชิก


 

b)    Government Agencies 
The public agencies, which appreciate the value of coaching and seek the collaboration with coaching organization in order to achieve mutual goals.


ข) หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยราชการ ซึ่งเห็นคุณค่าของการโค้ชและแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรโค้ชเพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกัน

 

c)     Business Solution Providers
Partners, whose products and/or services, which could uplift business development of ICF Bangkok Membership and/or ICF Bangkok's strategic or operational performance toward  Chapter's goals.

 

ค) ผู้ให้บริการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

พันธมิตรซึ่งสินค้าหรือบริการสามารถเข้ายกระดับการดำเนินธุริจของสมาชิก ICF Bangkok หรือยกระดับการทำงานของ ICF Bangkok เอง ทั้งในเชิงกลยุทธและการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
 

d)    Social System Change (SSC)
Organizations that address systemic, root causes of social (political, cultural, and economic) inequalities in an effort to alleviate not only those inequalities but also the underlying conditions and circumstances that bring them about

 

ง) องค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อระบบของสังคม (Social System Change หรือ SSC)
หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยราชการ ซึ่งเห็ องค์กรต่าง ๆ ซึ่งพูดถึงเรื่องเหตุของความไม่เท่าเทียมในสังคมเชิงระบบ (ด้านการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐฏิจ) และพยายามแก้ไขความไม่เท่าเทียม รวมถึงยกระดับเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมพื้นฐาน


For more information about becoming our partners, please contact
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับเรา โปรดติดต่อ

strategic.partner@icfbangkok.com
 

Check out our Partnership Program
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตร

bottom of page