top of page
pexels-pixabay-416320.jpg
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

Governance

For accountability, transparency, sustainability of Chapter

การกำกับดูแล เพื่อความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความยั่งยืนของสาขากรุงเทพฯ 

Transparency_gradient.png
PC Blue wave.png

The International Coaching Federation - Bangkok Charter Chapter is the organization of local ICF Members in Thailand that brings global coaching organization into reach.

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ คือองค์กรของสมาชิก ICF ในประเทศไทย
ทำหน้าที่เชื่อมองค์กรโค้ชระดับโลกมาสู่ประเทศไทย

Association Code of Conduct (2020)
ข้อบังคับสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (2563)

 

Annual General Meeting
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

Bylaws (2021)

 ธรรมนูญ/ข้อบังคับของสาขา (2564)

Chapter Leader Ethical Guideline 

แนวปฏิบัติเชิงจริยธรรมของผู้นำของสาขา

Chapter Policy/ Guideline

นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมของสาขา

Leadership

ทีมผู้บริหาร

To preserves the standards and integrity of the coaching profession,
ICF Bangkok Chapter has set of governance to ensure accountability, transparency, and long-term sustainability when pursuing ICF Mission


เพื่อรักษามาตรฐานและความสัตย์ของวิชาชีพการโค้ช  สหพันธํการโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ มีการกำกับดูแลต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานของสาขาในประเทศไทยมีทีมผู้บริหารที่รับผิดชอบ โปร่งใส และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวในเวลาที่กำลั'งเดินตามพันธกิจของ ICF 

Association Code of Conduct (2020)
ข้อบังคับสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (2563)

ICF Bangkok Charter Chapter was approved for establishment as International Coach Federation Association- Bangkok Chapter in Kingdom of Thailand on 27th January 2020. All founding committee committed to align its execution with Association Code of Conduct with duties are divided into  7 section, 44 articles

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (สาขากรุงเทพฯ) ในวันที่ 27 มกราคม 2563  โดยกรรมการผู้ก่อตั้งตกลงผูกพันตนปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งแบ่งเป็น 7 หมวด 44 ข้อ ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยยังไม่มีการแก้ไข

Annual General Meeting
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ICF Bangkok Charter Chapter regularly holds Annual General Meeting by the tenth month (October) of every year.  The meeting attended by registered members of Association with Department of Administrative Affair, who serve as proxy of the whole local ICF Member in Thailand. Main agendas of AGM consisting are, a) Past performance of current year, review of Income Statement and Balance Sheet, appointment of Financial Auditor, and election of new Committee.

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี การประชุมสามัญนี้มีสมาชิกตามบัญชีรายชื่อที่จดทะเบียนไว้กับกรมการปกครองเป็นตัวแทนของสมาชิก ICF ทั้งหมดเข้าประชุมโดยมีวาระหลัก ได้แก่ การแถลงกิจการในรอบปี การแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ เมื่อครบกำหนด 

Minutes of Annual General Meeting
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีล่าสุด

Access Association Code of Conduct
อ่านข้อบังคับสมาคมฯ 

Bylaws

 ธรรมนูญ/ข้อบังคับของสาขากรุงเทพฯ 

Bylaws are the fundamental rules by which Chapter governs itself. ICF Bangkok periodically reviews/updates its bylaws in alignment with its mission, strategies, and in accordance with its legal structure. The first review was conducted in 2019, followed by the second review in 2021. The latest changes to its bylaws reflects the new organization structure, relationship to the overall One ICF enterprise, and better strategy execution. Next Bylaws review is due within December 2023

Bylaws คือข้อบังคับพื้นฐานซึ่งสาขาใช้ในการกำกับดูแลตนเอง  สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ มีการทบทวนหรือปรับปรุง Bylaws เป็นระยะให้สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ และเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างตามกฎหมาย มีการทบทวนครั้งแรกในปี 2562 และครั้งที่สองในปี 2564  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Bylaws สะท้อนถึงโครงสร้างองค์กรใหม่ ความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต ICF และการดำเนินกลยุทธที่ดียิ่งขึ้น การพิจารณาทบทวนธรรมนูญ/ข้อบังคับของสาขากรุงเทพฯ ครั้งต่อไปจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566

 

Access Chapter Bylaws
คลิกเพื่อดูข้อบังคับของสาขา

Chapter Leader Ethical Guideline 
แนวปฏิบัติเชิงจริยธรรมของผู้นำของสาขา

ICF aspires to have its Chapter Leaders serve as best-practice role models, exemplifying ICF’s ethics, standards, policies and brand.
 

ICF has created guidelines to assist our Chapter Leaders in the performance of their duties. Exposure to successful models has allowed us the opportunity to outline areas for success that have proven to be the bedrock for successful Chapter Leader interactions. While different approaches and standards of behavior may exist across the global community, some basic expectations are universal as
an ICF coach and leader.

ICF คาดหวังให้ผู้นำของสาขาทำหน้าที่เป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ โดยเป็นแบบอย่างในด้านจริยธรรม มาตรฐาน นโยบาย และภาพลักษณ์ของ ICF

ICF วางแนวปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้นำของสาขาในการปฏิบัติหน้าที่ของตน การสามารถวางต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจะเป็นโอกาสในการกำหนดเรื่องที่ต้องการทำให้สำเร็จซึ่งพิสูจน์ว่าเป็นฐานสำคัญต่อปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของผู้นำของสาขาที่ประสบความสำเร็จ แม้แนวทางและมาตรฐานของพฤติกรรมต่าง ๆ อาจต่างกันไปในแต่ละสังคม
แต่ความคาดหวังพื้นฐานในฐานะโค้ชและผู้นำ ICF นั้นเป็นสากล


 

Financial Reports
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Check out Chapter Leader Ethical Guideline

Chapter Policy/ Guideline
นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมของสาขา

ICF Bangkok Charter Chapter has incorporated procedures/measures that promote transparency in our Chapter activities such as, Chapter Conflict-of-Interest Policy, Chapter Member Eligibility Requirement (CMER), Digital  Communication, speaker selection, partner selection, and volunteer leaders recruitment (not yet ready to be downloaded due to Bylaws review ), etc.

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพวางนโยบาย/แนวปฏิบัติซึ่งส่งเสริมความโปร่งใสในกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาในประเทศไทย ได้แก่ การขัดแย้งของผลประโยชน์หลายทาง ข้อกำหนดสิทธิการเข้าถึงกิจกรรมของสมาชิกสาขา การสื่อสารสาธารณะดิจิตอล การคัดเลือกพันธมิตร การสรรหาวิทยากรอาสาสมัคร (อยู่ระหว่างการทบทวน) และ เป็นต้น

bottom of page