top of page
pexels-august-de-richelieu-4427497.jpg

Ethics

Defining Industry Ethical Standards

กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของอุตสาหกรรม 

CS Orange wave.png
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

ICF has taken the lead in developing
a definition and philosophy of coaching and establishing ethical standards
among its members. 


ICF เป็นผู้นำในการพัฒนาคำจำกัดความและปรัชญาของการโค้ช
และวางมาตรฐานจริยธรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิก  

Established Ethical Standards by ICF

1 Get Informed.png
1 Get Informed.png
1 Get Informed.png
1 Get Informed.png

ICF Code of Ethics

 หลักจริยธรรม กำหนดโดย ICF


 

Ethics Assist Line

สายด่วนเพื่อช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม

Conduct Review and Complaint

การทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติของโค้ชและการยื่นข้อร้องเรียน

 

Ethics Resources
ทรัพยากรต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม 

ICF Code of Ethics

ICF has set a strictly enforced Code of Ethics to which coaches pledge commitment and accountability to standards of professional conduct.


 

หลักจริยธรรมโค้ช กำหนดโดย ICF
ICF วางหลักจริยธรรมที่บังคับใช้กับโค้ชผู้ซึ่งรับรองว่า จะผูกพันตนและรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ

 

https://coachingfederation.org/interpretive-statements

Interpretive Statement

A supplemental resource so support coaches in understanding the ICF Code of Ethics and provide more rationale in how the standards pertain to daily life.


 

คำอธิบายเชิงตีความ หลักจริยธรรม ICF
ICF ทรัพยากรเสริมเพื่อช่วยให้โค้ชเข้าใจหลักจริยธรรมของ ICF และอธิบายเหตุผลว่าแต่ละมาตรฐานมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร 

 

https://coachingfederation.org/interpretive-statements

Ethics Assist Line

สายด่วนเพื่อช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม
 

If you have questions regarding the ICF Code of Ethics, 
contact the ICF Ethics Hotline.

 

หากคุณมีคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมของ ICF 
โปรดติดต่อสายด่วนจริยธรรม ICF


ethics@coachingfederation.org or 1.859.226.4245

Conduct Review & Complaint.
การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติของโค้ช
และการยื่นข้อร้องเรียน

Ethical Conduct Review

ICF’s Ethical Conduct Review (ECR) process provides a forum where individuals can bring complaints about alleged breaches of the ICF Code of Ethics by ICF Members
and ICF Credential-holders.

 

The ECR process provides for review, investigation and response to alleged unethical practices or behavior deviating from the established ICF Code. It is intended to serve as a “model of excellence” for the fair review of complaints concerning the ethical conduct of ICF Members and ICF Credential-holders and be responsive to complaints concerning experiences believed to be breaches of the Code by ICF Members and ICF Credential-holders.

If you have an ethical complaint against an ICF Member or ICF Credential-holder, ICF  invites you to download and review an information packet and sample form before completing the online complaint form.

กระบวนการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติเชิงจริยธรรม

กระบวนการทบทวนการปฏิบัติเชิงจริงธรรม (ICF Ethical Conduct Review หรือ ECR) เตรียมพื้นที่สำหรับอภิรายซึ่งบุคคลสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสมาชิก ICF และผู้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF ที่ถูกกล่าวหาว่า
ฝ่าฝืนจรรรยาบรรณของ ICF

กระบวนการ ECR ใช้เพื่อการทบทวน สืบสวน และสนองตอบต่อการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีจริธรรม ซึ่งผิดไปจากจรรยาบรรณที่ ICF วางไว้  ECR ถูกวางไว้ให้รองรับ 'แบบแผนของความเป็นเลิศ' สำหรับข้อร้องเรียนที่ทบทวนแล้วยอมรับได้ซึ่งคำนึงถึงการปฏิบัติเชิงจริยธรรมของสมาชิก ICFและผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ICF และยังสนองตอบต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของสมาชิก ICFและผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ICF

หากคุณมีข้อร้องเรียนเชิงจริธรรมเกี่ยวกับสมาชิก ICFและผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ICF  ICF เชิญชวนให้คุณดาวน์โหลดและพิจารณาแฟ้มข้อมูล (information packet) และแบบฟอร์มตัวอย่าง (sample form) ก่อนที่จะลงมือกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์

 

 

 


 

Filing a complaint
 

Before filing a ethical complaint against an ICF Professional (individuals who are representing themselves as an ICF Member or an ICF Credential-holder, in roles including but not limited to Coach, Coach Supervisor, Coach Trainer and Student of Coaching), you will first want to review the Ethical Conduct Review (ECR) information and Sample Form, both of which are linked in the section above.  Then, walk through the Decision Tree survey to help determine if you should file a complaint. This survey is linked below.

การยื่นข้อร้องเรียน

ก่อนยื่นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ICF (ได้แก่ บุคคลซึ่งแทนตนเองว่าเป็นสมาชิก ICF หรือ ผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ICF ที่ทำหน้าที่ในบทบาทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโค้ช ผู้ดูแลโค้ช ผู้ฝึกสอนโค้ช และนักเรียนโค้ช) ขั้นแรกคุณต้องทบทวนข้อมูล ECR และ Sample form ก่อน ซึ่งทัั้งสองรายการมีกล่าวไว้ให้เนื้อส่วนก่อนหน้านี้  จากนั้นทำความเข้าใจแบบสำรวจ Decision Tree เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรยื่นข้อร้องเรียนหรือไม่
เพื่อทำแบบสำรวจคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้


 

 

 

If you have any questions about filing a complaint, please contact

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

 ethics@coachingfederation.org

Independent Review Board Video Series Part 1

Independent Review Board Video Series Part 2

Independent Review Board Video Series Part 3

Independent Review Board Video Series Part 4

Independent Review Board (IRB)

IRB oversees ICF’s Ethical Conduct Review (ECR) process.


ICF is committed to providing a forum where individuals can bring complaints about alleged breaches of the Code of Ethics by ICF Members and Credential-holders. ICF adopted a policy and set of procedures that provide for review of, investigation of and response to alleged unethical practices or behavior deviating from the Code of Ethics. IRB members undertake this process in accordance with the ECR process. Selection for this team is a competitive process including an application
and verbal interview.

คณะกรรมการอิสระเพื่อการพิจารณาทบทวน

คณะกรรมการพิจารณาอิสระ (Independent Review Board หรือ IRB) ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการ ECR
(ICF Ethical Conduct Review)

ICF มุ่งมั่นจัดเตรียมพื้นที่สำหรับอภิรายซึ่งบุคคลสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสมาชิก ICF และผู้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF ที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนจรรรยาบรรณของ ICF  ICF รับเอานโยบายและชุดของแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเตรียมการ
ทบทวน สืบสวน และสนองตอบต่อการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีจริธรรม ซึ่งผิดไปจาก
จรรยาบรรณ  สมาชิก IRB ใช้กระบวนการซึ่งเป็นไปตาม ECR  การคัดเลือกสมาชิกของทีมใช้หลักความสามารถที่โดดเด่นซึ่งบางส่วนในนั้นคือ การพิจารณาใบสมัคร และกระบวนการสัมภาษณ์ด้วยวาจา

Annual Ethical Conduct and
Compliance Report

 

ICF’s Ethical Conduct Review process, Program Complaint process and trademark management activities all help promote the integrity of the coaching profession and the ICF brand. Each year, ICF publishes a report providing an overview of these activities during the prior fiscal year.

 

รายงานการปฏิบัติเชิงจริยธรรมและการปฏิบัติตามแบบประจำปี

กระบวนการ Ethical Conduct Review ของ ICF  กระบวนการร้องเรียนโปรแกรมฝีกอบรม (Program Complaint process) และ กิจกรรมการจัดการเครื่องหมายการค้า (trademark management )ทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมความซื่อสัตยืของวิชาชีพการโค้ช และภาพลักษณ์ของ ICF  ในแต่ละปี ICF ออกรายงานอธิบายภาพรวม
ของกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนขึ้นปีงบประมาณ 

Complaints Regarding
Coaching Education Providers

 

 To ensure the integrity of ICF-accredited programs and protect consumers of coaching education, ICF Coaching Education has a stringent Code of Conduct and a Program Complaint process. If you wish to file a formal complaint against an ICF-accredited Coaching Education provider, please follow the links below.


 

การแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ให้บริการการศึกษาด้านการโค้ช

กระบวนการ เพื่อให้แน่ใจเรื่องความซื่อสัตย์ของโปรแกรมการศึกษาด้านการโค้ชซึ่งรับรองโดย ICF และเพื่อปกป้องผู้บริโภคในเรื่องการศึกษาด้านการโค้ช ICF Coaching Education วางแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) และกระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาด้านการโค้ช (Program Complaint Process)  หากคุณมีความประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียนที่เป็นทางการเกี่ยวกับผู้ให้บริการการศึกษาด้านการโค้ข
โปรดคลิกที่ link ด้านล่างนี้

Ethics Resources

ICF has prepared range of support on Ethics, i.e. Ethics Assistance, Code of Ethics Overview, Code of Ethics FAQ, Complementary Ethics CCE Course, Ethics Community of Practice, Ethics Water Cooler Conversation, to ensure ICF Professionals have deep understanding about  Ethical standards

ทรัพยากรต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม

ICF เตรียมการสนับสนุนเรื่องจริงธรรม ไว้ ประกอบด้วย Ethics Assistance, Code of Ethics Overview, Code of Ethics FAQ, Complementary Ethics CCE Course, Ethics Community of Practice, Ethics Water Cooler Conversation เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพ ICF มีความเข้าใจที่ลึกพอ
เกี่ยวกับมาตรฐานเชิงจริยธรรม
  

ICFEthicsandComplianceResources-1.png

ICF Ethics and Compliance Resources Summary

ICF has prepared a 2-page summary of Ethics resources for ICF Professionals 

ICF เตรียมสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อปฏิบิัตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ICF 

 Click below to download the summary

bottom of page